What is Vertigo? (In Telugu)2018-12-16T16:49:58+00:00

వెర్తిగొ ( కల్లు తిరగటము, మైకము )

తిర్గుతునాము,కదులుతునాము లెకపొతె సమతుల్యత లొపించింది అనె తప్పుదు భవనను వెర్తిగొ లెక ఖల్లు తిరగటము అని అంటారు. దిని యొక్క సుచనలు, కారనాలు, మరియు చికిత్స గురించి తెలుసుకొందాము.

Read in english
 
हिंदी में पढ़ें

భారతదేశం యొక్క అత్యంత అధునాతన పరికరాలతో వెర్టిగో యొక్క నిజమైన కారణం యొక్క ఖచ్చితమైన నిర్ధారణ పొందండి. శాశ్వతంగా వెర్టిగో చికిత్స

బుక్ ప్పోయింట్మెంట్

వెర్టిగొ ( కల్లు తిరగటము / మైకము ) యొక్క ఆర్ధము

వెర్టిగొ అనె పదము లటిన్ భాష పదమైనవెర్తొ” – తిరగటము నుంచి వచినధి. వెర్టిగొ అనెధి మనము కదులుతునాము అనె బ్రహ్మ లెకపొతె మనలొ సమతుల్యత లొపించింది అనె భవన కలిగి ఉండటము. డినినె కల్లు తిరగటము. తల తిరగ్టము లెకపొతె మైకము అని బాధను అనుభవించెవారు సంబొధిస్తారు.

వికారంగ ఉడటము, వాంథి రవతము లెక భవన ఉంధతము, నడక లొ అస్థిరథఇలంతివి మనదొ సముత్ల్యత లొపించటము తొప్పటు కలుగుతాయి. టలని కదిలించినపుదు భవనలు మరీ ఎకువగ అవుతాయి. ఆక్రొఫొబియ – “ఎత్తులు అంతె భయముఅనె దానితొవెర్తిగొని కలపకూడధు.

వెర్టిగొ/కల్లు తిర్గటము అనెధి అన్ని వయసుల వరు మరియు వివిధమైన రొగాలు ఇంక బధలు కలిగినవ్వరిలొ కలగవచు.  జనభలొ 20-40 % మంధి, వాల జివథములొ ఒక్కసారైన కల్లుతిర్గతము ని అనుభవించారు అనెధి వాస్తవము. లెక్కల ప్రకారము ప్రతి సంవత్సరము 15 % జనభ కల్లు తిరగటము , 5% జంభ వెర్తిగొ ని అనుభవిస్తారు. ప్రధిమిక చికిత్స కెంద్రాలలొ 2-3% కల్లు తిరగటనికి సంబంధిచిన కసులు కాగ 2-3% అనెవి అత్యవసర కెసులు.

వెర్టిగొ అనెధి ఒక్క రొగము కాదు , కెవలము రుగ్మథకు సంబంధించిన ల్క్షనము అనె విషయాని గ్రహించలి. కావున, లక్షనాలను అనగధ్రొకటము అనెధి మంచి విషయము కాదు. వెర్టిగొ అనెధి ఎందురె వస్తుంధి అనె నిర్ధరన, ఒక్క వైధ్యుడు క్రమబధమైన విష్లెషన చెసిన తరవథె కనుగొనగలము. వెర్టిగొ కి కరనాలు ఎన్నొభ్ ప్ ప్ వ్, మెనిఎరెస్ దిసేసె, వెస్తిబులర్ నెఉరితిస్, లబ్య్రింథిటిస్, అచౌస్తిచ్ నెఉరొమ, ఒతొలిథ్ ద్య్స్ఫుంచ్తిఒన్, వెస్తిబులర్ మిగ్రైనె, సెంట్రల్ వెస్టిబులొపథ్య్ , వగైర .

వెర్టిగొ కి కర్నమైన విభినమైన రుగ్మథలకి చికిత్స విధనములు కూడ విభిన్నమైనవి . సరైన నిర్ధర్న విధనము వల్లనె ఒక్క వీధ్యుదు రుగ్మథలకు సంబ్రంధించిన సరన వైధ్యము చెయగలుగుతారు.

వెర్టిగొ/కల్లు తిరగటము యొక లక్షనాలు

వెర్టిగొ వల్ల బాధ పడుతున్న రొగులు, దెని యొక ముక్యమైన లక్షనలు ఇవ్వి అని వివరించారు :

 1. కల్లు తిరగటము
 2. ఉగటము
 3. ఒకవైపుకు ఒంగటము
 4. అస్తిరంగా అనిపించటము
 5. పడటము
 6. మైకంగ ఉండటము

వెర్టిగొ వల్ల బాధపడుతున్న రొగులు పైన వివరించినవె కాకుండవిగతగ ఉందటము, కదులుతున్న వస్తువుల పైన ద్రిస్తి కెంద్రికరించలెక పొవటము, తల నొప్పి, చ్వుల్లొ గూయమంటము, వినికిడి లొ మార్పులు, ద్రుస్టికెంద్రికరించలెకపొవటము వంటి   లక్షనాలను కూడ వివరించారు. లక్షనాలు వస్థు పొథు, కొన్ని క్షనాలు, నిమిషాలు, గంటలు లెకపొతె అప్పుడపుడు కొన్ని రొజుల వరకు ఉండటము జరుగుతుంది.

వెర్టిగొ యొక కరనాలు

మెనిఎరేస్ డిసీస్

ఈది చెవి లొపల కలె రుగ్మత. దినివల్ల అప్పుడూప్పుడూ వినికిడి లొపము కలగటము , మొతముగ వినలెక పొవటము, టిరిగనటు ఉండటము జరుగుతొంది. ఛెవు లొపల ఉన్న ద్రవము పైన ఎక్కువ భారము పడటము వల్ల మెనిఎరేస్ దిసీస్ వస్తుంది. సరీఇన సమయములొ చికిత్స చెయకపొతె సాస్వతంగ వినికిడి కొలిపొయె అవకాసము ఉంటుంది. రొగము ఎకువగ ఒక్క చెవి పైన ప్రభావము చుపిస్తుంది, 15% కెసులలొ రెండు చెవలలొ వినికిది కొలిపైన దఖలాలు ఉన్నయి.

వెస్తిబులర్ నెఉరిటిస్

ఈది వైరల్ ఇంఫెచ్టిఒన్ వల్ల కలుగుతొంధి. వెస్తిబులర్ నరములొ లొ విరల్ ఇంఫెచ్టిఒన్ వలన మంట కలిగి, మన శరిరము యొక్క సమతుల్యత పైన ప్రభవము చుపుతొంది. డినివల్ల మైకము రవటమె కకుండ, చుపు మందగించటము, విగతగ ఉందటము, వాంతులు మరియు తల కదిలించినపుదు ద్రుస్టి కెంద్రికరించ లెకపొవటము జరుగుతొంది. షీగ్రంగ కొలుకొవతనికి రొగము యొక్క చికిత్స సద్యమైనంత త్వరగ మొదలుపెటాలి.

ఓతొలిథిక్ డిసొర్దెర్స్

ఏదిన తితులకు సంబందించి హని జర్గటము వలన , షరీరము ఒక్క సముత్ల్యథ లొపించటమె కకుండ, చుపుకు సంబందించిన స్తిరత్వము పైన కూద ప్రభావము చుపుతొంది. ఒక్కపుడు ఓతొలిథిచ్ అవయవాలకు సంబందించిన ఎదైన లొపలను కొనుకొవటము కస్టము అయ్యెధి కాని ఇప్పుదు  అనె పరిక్ష ద్వ్రర కనుగొనటము సులభము అయింది. వెస్తిబులర్ రెహబిలితతిఒన్ థెరప్య్ వొర్క్స్ వెల్ల్ ఇన్ త్రేతింగ్ థె దిసొర్దెర్. వెస్తిబులర్ రెహబిలితతిఒన్ థెరపి వల్ల రుగ్మథకు చికిత్స చెయవచు.

వెస్తిబులర్ మైగ్రైన్

జనభ లొ 10 % శాతము మర్గరిన్ వల్ల బధపద్థునారు, వీరులొ ఎక్కువ శాతము మహిలలు ఉనారు. ంఐగ్రైన్ ఉన్నపుడు మనకు ఎకువగ కనిపించె లక్షనము తలనొప్పి. కాని వెస్తిబులర్ మైగ్రైన్ ఉన్నపుడు , రొగి కి తలనొప్పి థొ పాతుగ మైకము కూడ కలుగుతొంది. మైకముథొపాతు తీవ్రమైన తలనొప్పి ఉండటము వెస్తిబులర్ మైఇగ్రైన్ కి నిదర్షనము. వీతెతొ పటుగ ఈ మైగ్రైన్ ఉన్నవారిలొ వెలుగు మరిఉ షబ్ధము కు సంబందించి తెవ్రమైన సునితత్వము కలిగి ఉందతము మనము చుడగలుగుతాము. తిండి అలవాట్లు మరియు జీవనవిధానము లొ మరుపులు తిస్కొని రావటము వలన ఈ రుగ్మత నుండి విముక్తి పొందవచు.

బి పి పి వి

ఈ విధమైన కలుతిరగటము, నిద్రపొతునపుడు, లెకపొతె నిద్రలొ అటు ఈటు మెసులుతునప్పుడు చెవి లొకలి బగములొ ఉందె కల్సియం కర్బొనెట్ యుక్క స్తితిలొ తెద రావటము వలన వస్తొంది. ఇది ఎకువ శాతము వ్రుధులలొ తలకి గాయము కరనంగనొ, చెవులకు ఇంఫెచ్టిఒన్ ములముగానొ , లెకపొతె ఎకువ సమయము విష్రాంతి తెసుకొవతము వలన వస్తొంది.డీనిని సరీఇన విధముగ పరిక్షించిన తరవాత వైద్యుల సలహ మెరక చికిత్స తిసుకొనవలెను.  

లబ్రెంతెసిస్

చెవిలొ సంతులనను వహించె నరము కి సంక్రమన/ ఇంఫెచ్టిఒన్ కలగత్ము వలన ఈ రుగ్మత వస్తుంధి. దినివలన వెర్టిగొ, వినికిడి ని కొల్పొవటము జరిగె ప్రమాదము ఫుంది. మైకము కమ్మటము , చెవులొ మ్రొగటము వంటి లక్షనాలు  కూద వుంటాయి. ఆప్పుడపుడు ఇధి కొది రొజుల వరకు ఉందె అవకాషము కూడ ఉంది. 3-5 రొజుల వరకు ఇలంటి బధను నివరించటనికి , వైధ్యులు అనిచివెసె మందులు ( సప్రెసంట్స్) ని వడుతారు. దీర్గ కలిక ఉపసమనము కొరకు , వైధ్యుల సలహమెర పునరవస చికిత్స చెయించుకొవాలి.

పెరిల్యంఫ్ ఫిస్తుల

మైకము, ఎమి వినపడకుండ చెవులు నిండుకొవటము, వెర్టిగొ వంటి భావము కలగటము , ఫెరిలుంఫ్ ఫిస్తుల యొక్క లక్షనములు. ఢ్రవము నిందిన చెవి లొపలి భగము చిరిగి , ఆ  ద్రవము మధ్య చెవిలొకి ప్రవహించినపుడు మన యొక్క సంతుల్యత దెబ్బతింటుంది. ఈ బాద ఉన్న రొగి ఎదైన భారమైన పన్ని చెసెటప్పుడు వెర్టిగొ భవన కలగటము మరియు ఎక్కువగ దగ్గటము జరుగుతొంది. ఈ పరిస్తితి టెనిటుస్ ఇంక వినికిడి కొలిపొయతము కు దారి తీస్తొంది.  వి ఏణ్ జి మరియు వెస్తిబులర్ పరిక్ష ద్వర ఈ రుగ్మత ని పరిషిలించవచును.

వెస్తిబులర్ పర్క్సిమియ

వికిరణం, శస్త్రచికిత్స లెక వెస్తిబులర్ నురైటిస్ వలన వెస్తిబులర్ నరము కుధించబడీనపుడు ఈ రుగ్మత వచె అవకషము ఉంధి. ఒక్క రొజులొ ఎన్నొ సరులు వెర్టిగొ వలన రొగి బాద పసె అవకషము ఉంది. వి ఎన్ జి/ ఇ ఎన్  జి మరియు ఎం ర్ ఐ స్కానింగ్ ద్వర ఈ రుగ్మతను నిర్దరించవచును.

అస్ సి డి

లొపలి ఛెవిలొని ఎముక ఉన్న ప్రంతము దబ్బతినతము ములమున అస్ అస్ సి ది కి సంబందించిన అరుదైన పరిస్తితి ఎర్పడవచును. దినివలన రొగి యొక వినికిడి శక్తి ప్రభవితము అవుతొంది. దగినప్పుదు లెక తుమ్మినప్పుడు మైకము వచె అవకాశము ఉంది. అలగుననే గత్తి శబ్దముల పట్ల అధిక సునితత్వము కలిగి ఉంటారు. వి ఎన్ జి ఒక సహయము తొ చికిత్స , వి ఇ ఎం పి మరియు సి టి  స్కాన్ ద్వర ఈ రుగ్మతను నిర్దరించవచును. లొపలి చెవిలొని ఎముకను శస్త్ర చిక్త్స ద్వార సరిచెయవచును.

ఏం ఎం డి ఎస్

ఏకువ దురురము సముద్రము లెక విమనము ద్వర ప్రయనము చెసినపుదు తులిపొయె భావము ఎర్పదుతుంది. కొది మంది రొగులకు జెలంతి దురపు ప్రయానము చెయకపొఇన ఇలంతి అనుభము కలుగుతింది. వెస్తిబులర్ పరిశీలన మరియు రొగి యొక చరిత్ర ని పరిక్షింటము వలన ఈ రుగ్మతను నిర్దారించవచును. ంఅంధ్యని అనిచె మందులు ద్వర ఈ తులటము లెక ఊగటము అనె భావనలను తగించవచును. వెస్తిబులర్ పునరావస చిక్త్స అనెధి ఈ రుగ్మతను నివరించతములొ ఉతమమైన విదానము.

కౌస్తిక్ నురొమ / వెస్తిబులర్ నచ్వనొమ

ఈ రుగ్మత లొ , స్తిరత్వము కు సంబందించిన నరమ పైన అనవసరమైన పెరుగుదల కరనముగ అస్తిరత్వము, మైకము , ముఖములొ తిమ్మిరి , రుచిలొ మర్పులె వగైర కలుగుతాయి. కనిథి మెల్లగ పెరుగుతుంది కనుక , ఒక్క రొగి దెనిని గుర్థించలెకపొవొచ్చు. కనిథి కనున పెద్దగ అవుతె జివితానికి ప్రమాదకరముగ మరవచు. శస్త్ర చికిత్స మరియు వికిరన పదథి ద్వర చిక్త్స అనెవి ఈ రుగ్మతను ఈ రుగ్మత నుంది నయము కవటనికి విరివిగ ఉపొయొగించె పదతులు.

మల్తిపుల్ స్చైరొసిస్

ఈ రుగ్మథ నరల యొక రక్షన కవచము పైన అక్రమన చెసి మెధదుకు వెల్లవలసిన సంకెతలకు అద్దుకత్త వెస్థుంధి. ద్రుస్తి ఉంచలెకపొవటము. చుపులొ లొపలు. వెర్తిగొ నెవి ఈ రుగ్మత యొక లక్షనాలు. స్పినల్ టాప్, వి ఎన్ జి  మరియు ఎం అర్ ఐ స్తాన్ ద్వర ఈ రుగ్మతను నిర్దరన చెయవచును.

కారన నిర్ధరనలొ వివిద పదతులు

వెర్టిగొ అనెధి ఒక రొగము కాధు. ఖరనని నిర్దరించి ధానికి తగిన చికిత్స చెసినట్లైతె , ఒక మనిషి తన పుర్వ అరొగ్యమంతమైన జీవితాని తిరిగి పొంధుకుంటాడు .

వెర్టిగొ మరిఔ డాని కరనన్లను కనుకొవటనికి మరియు నిర్ధరించటనికి అనెక పరిక్షలు కలవు. అవుట్ పషంట్ విభాగములొ , వధ్యుదు రొగి యొక అస్కంకల్పిత కల్ల కధలికలను బట్టి ఎ చెవిలొ లొపము ఉంధొ కనుగొనగలరు.  

ఆథ్యధునిక వైగ్నవిధనని వాడుతు , భరత దెషములొ వెర్టిగొ మరియు దని యొక్క కర్నల నిర్ధరనొలొ అగ్రగామి సంస్థ నురోక్విలిబ్రిఉం. డెష్వ్యాప్తంగ ఉన్న ఆధునిక క్లినిక్ల ద్వర వెవిధ రకములైన మైకము నిర్ధారన్ ఉపకరనముల ద్వర వెర్టిగొ యొక్క లక్షనాలను ముంధె కనుకొని చికిత్స చెసె అవకాశాని కలిపిస్తునారు.

వి ఎన్ జి , ఈ ఎన్ జి, సె సె జి, ఎస్ వి వి, కంపుతరిక్రుతమైన ది వి ఎ  మరియు వి ఈ ఎం పి వంటి నిర్దారన ఉపకరనముల ద్వర రొగి యొక్క సంతుల నిర్దారన్ జరుగుతొంది.

వివిద కరనాలు , రొగి యొక్క అరొగ్య చరిత్ర వగైర పరిగనములొకి తిసుకొని చికిత్స చెయవలిసి వుంటుంది.

వెర్టిగొ /కల్లు తిరగతము/మైకము యొక్క చికిత్స విదానము

ఎంథొమంది వారి యొక్క సమతుల్య లొపము మయమూవుతొంది అని నమ్మరు . కాని మంచి విషయము ఎమిటి అంతె – ఈ లొపాని సరిచెయవచును. సరీఇన సమయములొ రొగ నిర్దరన చెసి చికిత్స చెసినట్లైతె. పుర్వపు అరొగ్య జివితాని తిరిగి పొందవచు.

చికిత్స విదనములు :

మందుల ద్వర : ముందుగ మనము చుచినత్తు, వెర్టిగొ/కల్లు తిరగటము/మైకము కి సంబందించిన రుగ్మతలకు మొర్దైత్ చికిస్తగ మందులను సుచించటము జరుగుతొంది. కల్లు తిరగటము, తల్ల తిప్పటము, వికారము, అలసట, ద్రుష్య భంగము , ద్రుస్టి సారించలెకపొవటము మఒదల్గు లక్షనలకు మందుల ద్వార వైద్యము చెయవచును. వెర్తిన్, స్తుగెరొన్, స్తెంటిల్ వంతి మందొలిని వైద్యిని సలహ మెరకు వాడవచును, కాని జగ్రత పడవలసిన విషయము ఎమిటంతె , ఈ మందులను 5 రొజుల కన్Yఎ ఎకువగ వాదకుడధు. ఎకువ కలము వడినటైతె శరీరానికి హాని కలిగె అవకాశము ఉంది.

శస్త్ర చికిత్స : లొపలి చెవి లొ శస్త్ర చికిత్స చెయతము కస్టము తొ కూదిన పని. ఆందువలన ఎంత్రొ అరుదైన పరిస్థితుల లొనె శస్త్ర చికిత్స చెస్తారు.

వ్యయమాలు : వెస్తిబులర్ పునరావస వ్యామలు మరియు రెపొసిశనింగ్ మనువర్స్ ను వద్యులు వెస్తుబులర్ ( ఖలువ) కిస్ సంబందించిన సంస్యలు నయము అవతనికి సుచిస్తారు. శమతుల్యము సాదించటనికి, ద్రుష్య లొపాలు సరి చెయటానికి, మరీయు  కల్లు తిరగటాని తగించటనికి ఈ వ్యయమాలు ఎంతగానొ పనికి వస్తాయి.

మా యూక్క నురోక్విలిబ్రిఉం క్లినిక్లలొ విర్చువల్ రెయలిటె ని ఉపుయొగించి వెస్తిబులర్ పునరావాస చికిస్తను మరి ఎంథౌసీస్తె ఉప్యొగకరంగాను మరియు ఎకువ కలాము పని చెసెటుగాను చెస్థము. భరత దెషములొ ఈ వైద్య వ్ధనని ఉపుయొగిస్తున్న సమస్త మెము ఒక్కరమె.

ప్రత్ రొగిని వరియొక సంస్య ప్రకరముగ ప్రత్యెకంగ చికిత్స చెయబడుతొంది. ఈ ప్రత్యెక చికిత్స విదానము వలన , ప్రతి రొగి యొక ప్రగథి ని అంచనవెసి దాని ప్రకరముగ చికిత్స చెయటము సులభము అవుతొంది.

వెర్టిగొ నివారనకు వ్యయమాలు మరియు చిట్కలు

 1. సమస్య ఉన్స చెవి వైపు తిర్గి నిద్రపొవటము నివరించలి.
 2. నిద్రపొయెటపుడు తలకింద  దిండి పెతుకొవాలి.
 3. నిలువ వుంచిన తిండి పదర్దలకు దురంగ ఉండాలి.
 4. మధ్యము మరియు కర్బొనటెద్ పనియలకు దురంగ ఉందలి.
 5. ఉప్వసము ఉండకుడధు మరియు వెలలొ భొజనము చెయలి.
 6. కొంపుటర్, ఛెల్ల్ ఫొన్ , టి వి యొక వడకము తగించలి.

Read in english
 
हिंदी में पढ़ें

బుక్ ప్పోయింట్మెంట్

భారతదేశం యొక్క అత్యంత అధునాతన పరికరాలతో వెర్టిగో యొక్క నిజమైన కారణం యొక్క ఖచ్చితమైన నిర్ధారణ పొందండి. శాశ్వతంగా వెర్టిగో చికిత్స